Algemene Voorwaarden

Mariette Klomp – Wandel Coach & Storyteller

 

 

Artikel 1 – toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Mariette Klomp Wandel Coach & Storyteller – hieronder genoemd ´Opdrachtnemer´ – en de opdrachtgever/client, hieronder genoemd ´opdrachtgever´.

 

Bedrijfsomschrijving

Mariette Klomp – Wandel Coach, Natuurwezen & Storyteller, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.

Mariette Klomp biedt individuele wandeling, coaching sessies en groepswandelingen aan. Informatie over deze activiteiten staan vermeld op www.Marietteklomp.nl

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes, mondelinge en schriftelijke overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, alsmede op aanvullende en vervolgopdrachten van opdrachtgever. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 2 – uitvoering van de overeenkomst

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste weten en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

De opdrachtnemer deelt haar werkzaamheden zelfstandig in en is bij de uitvoering van het werk geheel zelfstandig.

 

Artikel 3 – tariefstelling

Bij het eerste contact of uiterlijk voor aanvang van een opdracht, deelt opdrachtnemer de opdrachtgever mondeling of schriftelijk mede welke tarieven en welke voorwaarden van toepassing zijn. De tarieven zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.

Vergoedingen; Wandel coaching valt onder ‘groene zorg’. Er zijn verzekeraars, waaronder Frieslandverzekeringen en Menzis die kortingen dan wel een vergoeding geven.  Sommige werkgevers bieden ook vergoedingen aan.

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om dit te regelen.

 

Artikel 4 – betalingsvoorwaarden

Coaching; facturen dienen a contant of uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, inclusief BTW en op de door opdrachtgever aan te wijzen bankrekening ovv datum en factuurnummer, tenzij anders is overeengekomen.

Wandelingen; de betaling is vooraf op de door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening of a contant ter plaatse.

Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswegen in verzuim en is ook zonder een in gebrekestelling, vanaf die vervaldatum, een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldelijke wettelijke rente. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uithanden geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn verschuldigd.

Duur en beëindiging; Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgelopen termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

 

Artikel 5 – Annuleringsvoorwaarden

  • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
  • Bij annulering van individuele consulten en wandelingen door opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
  • Indien door overmacht van opdrachtnemer een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover geïnformeerd. In overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.
  • Weersomstandigheden zijn alleen dan een reden om te annuleren als er sprake is van gevaarlijk weer, onweer, storm met kans op breken van takken of omvallende bomen.
  • Bij annulering door opdrachtgever van een zakelijke opdracht, binnen twee maanden voor aanvang van de betreffende activiteit, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
  • Bij annulering door opdrachtgever van een zakelijke opdracht, binnen één maand voor aanvang van de betreffende activiteit, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

 

Artikel 6 – Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer werkt conform de richtlijnen van de AVG.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever al dan niet in overleg met opdrachtnemer heeft genomen.

Opdrachtgever is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuze, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende periode van de coaching sessies als de periode daarna.

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor goed schoeisel, kleding en bescherming tegen insecten en voor weer, wind en regen.

 

Artikel 8 – Klachtenprocedure

Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, is de rechter van de zittingsplaats van het arrondissement, waaronder de woonplaats van de opdrachtnemer valt, bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen.

Wetgeving; Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Wijzing van de voorwaarden; Van toepassing is steeds de versie die geldt ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

 

Mariette Klomp, juni 2019

NB: Bij alle wandelingen wordt er gewerkt conform de richtlijnen van het RIVM.