Betalingsvoorwaarden

 

Coaching; facturen dienen a contant of uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, inclusief BTW en op de door opdrachtgever aan te wijzen bankrekening ovv datum en factuurnummer, tenzij anders is overeengekomen.

 

Wandelingen; de betaling is vooraf op de door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening of a contant ter plaatse.

Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswegen in verzuim en is ook zonder een in gebrekestelling, vanaf die vervaldatum, een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldelijke wettelijke rente. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uithanden geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn verschuldigd.

 

Duur en beëindiging; Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgelopen termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

 

Voor vragen kun je telefonisch contact opnemen met Mariette Klomp 06 10 29 78 25